Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

 

 

 

Naši sponzoři

 

 

Výroční zprávy

2011

2010

2009

2008

2007

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Standard 2 - Ochrana práv osob

Zařízení Domov pro seniory Elišky Purkyňové (dále Domov), jeho pracovníci a spolupracující fyzické osoby a organizace (které se přímo podílí na poskytování služeb a jsou ve smluvním vztahu s organizací) při poskytování služeb v maximální možné míře respektují základní lidská práva uživatelů a jejich nároky vyplývající z dalších platných obecně závazných norem a pravidel občanského soužití.

 

Za tímto účelem jsou činěna tato opatření:

Jsou formulovány principy a výstupy a identifikovány situace, kdy by mohlo dojít k porušení práv uživatelů v souvislosti s poskytováním služeb Domova. V Předpise č. 4 Ochrana práv uživatelů jsou zpracována pravidla pro jejich předcházení a následná opatření pro situace, kdy k nim došlo. S těmito pravidly jsou seznámeni všichni pracovníci a tato pravidla jsou pravidelně přezkoumávána a aktualizována.

 

Zájemcim/žadatelé o sociální služby jsou již v rámci jednání se před podpisem Smlouvy o poskytování sociální služby informováni o svých právech (i omezeních) a dále jsou jim tato témata vhodným způsobem v průběhu služby nabízena v souvislosti s možností podání podnětů ke zkvalitnění poskytování služeb.

 

Uživatelé jsou seznámeni se zákonnými principy, které jsou uvedeny v Základních zásadách vztahujících se k poskytování sociální služby (§2, Zákona 108/2006 Sb.).

 

Dodržování práv je průběžně monitorováno v rámci Předpisu č. 41 Kontrolní systém organizace. Případná zjištění porušení práv uživatelů jsou bezodkladně řešena, zaznamenána, analyzována a jsou přijímána efektivní opatření, která jsou popsána v Předpis č. 9 Monitorování a řešení situací porušení práv uživatelů, a která se okamžitě promítají do každodenní praxe a těchto pravidel.

Povinností každého zaměstnance Domova je v případě nejasností v problematice oblasti práv uživatelů (souvisejících s jejich každodenní praxí) využít ke studiu dostupné publikace v Předpise č. 3 Práva uživatelů, popřípadě konzultovat tento problém s příslušným vedoucím pracovníkem.

Domov má vytipované krizové situace a postupy pro jejich řešení v Předpise č. 15 Krizové situace.

Domov má vymezeny situace včetně pravidel pro řešení, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů Domova a jejich pracovníků se zájmy uživatelů, v Předpise č. 11 Střet zájmů uživatelů a poskytovatele sociální služby. Průběžně a aktivně pracovníci v přímé službě hledají další možné oblasti střetu zájmů, ke kterým by mohlo dojít v souvislosti s užíváním služby. Střet zájmů je stav, kdy určitý subjekt, který je povinen něco konat (nebo se naopak nějakého jednání zdržet), se současně dostává i do pozice subjektu, jemuž je takové plnění (zdržení se), ku prospěchu nebo naopak ke škodě.

 

Obecné principy prevence střetu zájmů:

Domov neposkytuje službu uživateli, vůči kterému vystupuje zároveň jako veřejný opatrovník.
Domov při své činnosti nevyužívá majetku uživatelů.
Konkrétní pracovník Domova nevykonává přímý výkon péče pro svého rodinného příslušníka či jinou velmi blízkou osobu.
Vyřízením stížnosti uživatele není pověřen pracovník (nebojeho příbuzný), jehož činnost je stížností napadena.
Domov průběžně monitoruje situace, kdy by mohl nastat střet zájmů a vytváři vnitřní předpisy na jejich prevenci a případná řešení.

 

Opatření: Bezodkladné odstranění stavu střetu zájmů odmítnutím zájemce o službu či vypovězení poskytované služby a podpora uživatele v nalezení nové vhodné služby.

Identifikace střetů zájmů, které mohou nastat v souvislosti s poskytováním služeb uživatelům a pravidla pro jejich řešení jsou popsána Předpise č. 11 Střet zájmů uživatelů a poskytovatele sociální služby. Jde o střety zájmů v situacích probíhajících v každodenní praxi. Některé lze pomocí vhodných pracovních postupů a chování organizace minimalizovat (např. vhodným informováním a kvalitním jednáním se zájemci/žadateli o službu), s některými se bude Domov setkávat neustále, protože jsou způsobeny rozlišným vnímáním každodenních situací v rámci poskytování služeb uživatelům zainteresovanými stranami.

Ve výše uvedeném Předpise č. 11jsou uvedeny nejběžnější situace střetů zájmů a postupy pro jejich řešení, které jsou pracovníci organizace povinni dodržovat.

Pokud se vyskytnou v rámci poskytování služeb situace střetů zájmů, které identifikovány nejsou, platí pravidlo, že pracovník, který situaci identifikuje, dá podnět nadřízenému (nebo za tuto oblast odpovědnému) pracovníkovi ke stanovení řešení a zapracování této situace a řešení do výše uvedeného dokumentu.

 

Vymezení pojmů v oblasti darů a jejich přijímání:

Darováním se rozumí situace, kdy je obdarována organizace nebo její pracovník a dar přijme.
Dary mohou být finanční a věcné, malé i velké hodnoty.
Dárcem může být fyzická i právnická osoba.
Obdarovaným může být za dodržení níže uvedených pravidel organizace i pracovník.

Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci organizace není darem myšlen pouze dar sponzorský, ale i drobné dary od klientů a jejich blízkých osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast eticky velmi citlivou a o oblast, která podléhá i specifickým požadavků některých zákonných norem, jsou Předpisem č. 16 Pravidla přijímání darů stanovena pravidla, která jasně vymezují způsob nakládání s dary v organizaci a jsou závazná pro všechny pracovníky organizace.

 

zpět

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek