Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové (DpsEP) poskytuje sociální služby pro seniory podle zákona o sociálních službách registrované na odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Registrované služby

 

Domov pro seniory

Dlouhodobá pobytová sociální služba určená lidem, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a zároveň nemohou žít v přirozeném domácím prostředí ani za podpory blízkých osob, rodiny a jiných sociálních služeb, a to zejména z důvodů vážných změn svého zdravotního stavu, sociální situace a úrovně soběstačnosti (zásadně snížená či žádná schopnost zajistit si osobní péči, používání veřejných míst a služeb, uplatňování práv a oprávněných zájmů apod.).

 

V domově pro seniory je zajištěno

- ubytování na dobu neurčitou (možný i trvalý pobyt)

- stravování (včetně lékařem doporučené diety)

- úkony péče (pomoc se stravováním, hygienou, pohybem)

- ošetřovatelská péče (podávání léků, měření tlaku, převazy, injekce, následování pokynů

ošetřujícího lékaře)

 

 

Kapacita lůžek celkem: 292

Z toho budova Eliška 170 a budova Thákurova 122.

 

Odlehčovací služba

Přechodná pobytová sociální služba určená lidem se zásadně sníženou soběstačností, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a kterým stávající péče nemůže být na dobu nepřekračující tři měsíce ze závažných důvodů poskytována.

 

V odlehčovací službě je zajištěno

- ubytování na dobu určitou (na 3, popřípadě 6 měsíců)

- stravování (včetně lékařem doporučené diety)

- úkony péče (pomoc se stravováním, hygienou, pohybem)

- nepřetržitá ošetřovatelská služba (podávání léků, měření tlaku, převazy, injekce, následování pokynů ošetřujícího lékaře)

- podpora při uplatňování práv a oprávněných zájmů obyvatelů

-aktivizace

Kapacita: 20 lůžek

 

 

Služby v Domově nelze poskytnout lidem:

- kteří potřebují neustálou přítomnost a péči zdravotnického a lékařského personálu, tj. jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

- akutně trpícím infekční nemocí

- diagnostikovaným jako bacilonosiči

- jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- prokazatelně závislým na alkoholu, jiných omamných a psychotropních látkách či hracích automatech

 

Důvodem k neposkytnutí služeb může být plné obsazení kapacity.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek