Domov pro seniory Oddělení se zvláštním režimem Odlehčovací služba

VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SLUŽBY

 

 

O ZÁSADÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

 

Další detailní informace naleznete pro odkazem STANDARDY.

 

K lepší orientaci v systému sociálních a zdravotnických služeb pro seniory vám poslouží náš PRŮVODCE SLUŽBAMI PRO SENIORY.

 

Při poskytování obou sociálních služeb (domov pro seniory, odlehčovací služba) v zařízení Domov pro seniory Elišky Purkyňové máme na zřeteli respekt k potřebám našich klientů, k jejich právu na vlastní rozhodování o sobě. Chráníme jejich právo na lidskou důstojnost, vyjádření nespokojenosti s poskytovanou službou a na bezpečí.

 

Fungování našich služeb se řídí vnitřními řády jednotlivých služeb, které jsou vytvářeny na základě dobré praxe a respektují všechny zásady uvedené v prvním odstavci. Vnitřní řády stanovují pravidla pro užívání služby, se kterými je každý zájemce/žadatel seznámen před podepsáním smlouvy o poskytování služby. Bereme při jednání a seznamování s vnitřním řádem ohled na specifické potřeby zájemců/žadatelů a veškeré nejasnosti vysvětlujeme, včetně důvodů, proč je které pravidlo nastavené právě takto. Zájemci/žadateli je příslušný vnitřní řád poskytnut s sebou k jakkoli dlouhému samostatnému prostudování nebo jeho projednání se svými blízkými. Je důležité, aby si každý zájemce/žadatel rozmyslel, zda mu pravidla vyhovují.

 

Ve vnitřním řádu jsou zdůrazněna i veškerá práva uživatelů služeb - právo na stížnost a připomínky ke službě jemu poskytované, a to i právo anonymní. Právo na kulturní, společenské a duševní vyžití, na aktivizaci, na způsob trávení volného času a podobně.

 

 

Obě služby našeho zařízení (domov pro seniory, odlehčovací služba) mají určeného pracovníka, který se stará o agendu žádostí o poskytování služby.

 

Kontakty na tyto pracovníky naleznete v odkaze ODDĚLENÍ v sekci KONTAKTY v hlavním menu.

 

Podmínky pro přijetí jsou popsány v sekcích obou služeb, tj. pod odkazy DOMOV PRO SENIORY a ODLEHČOVACÍ SLUŽBA pod hlavním menu. Stejně tak zde naleznete popis dokumentů, které jsou v přijímacím řízení potřebné.

 

KAPACITA ZAŘÍZENÍ
Celková kapacita 312 lůžek, z toho v objektu Eliška pobytová služba 170 lůžek a odlehčovací služba 20 lůžek a v objektu Thákurova 122 lůžek pobytové služby.

 

Sociální služby nemůžeme poskytovat lidem, kteří potřebují neustálou přítomnost a péči zdravotnického a lékařského personálu, tj. jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, lidem akutně trpícím infekční nemocí či diagnostikovaným jako bacilonosiči, lidem, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití a lidem prokazatelně závislým na alkoholu, jiných omamných a psychotropních látkách či hracích automatech. Tyto důvody j sou založeny na rozsahu naší odbornosti a na principu povinnosti zajistit bezpečí všem uživatelům služeb.

 

Žádosti o služby jsou průběžně vyhodnocovány Schvalovací komisí složené z ředitelky zařízení, odborných pracovníků zařízení, psycholožky a externích odborných poradců. V případě schválení, popř. zamítnutí žádosti je žadatel o výsledku ihned písemně informován.

 

Důvodem k nemožnosti poskytnout službu okamžitě může být plné obsazení kapacity jednotlivých služeb. V takovém případě jsou žadatelé, jejichž žádosti o služby byla schválena Schvalovací komisí, evidování na seznamu žadatelů k nástupu.. V případě uvolnění místa pracovnice odpovědné za vyřizování žádostí ihned kontaktují žadatele, který je na řadě k přijetí.

 

Uzavření smlouvy předchází osobní jednání, buď v zařízení, nebo v místě pobytu žadatele. Pracovnice oddělení žádostí pečlivě seznámí žadatele s obsahem smlouvy a s příslušným vnitřním řádem. Bere ohled na specifické potřeby a způsob komunikace přizpůsobí potřebám žadatele. Jednání probíhají až do doby, kde je žadateli vše prokazatelně srozumitelné. Jednání může být dle přání žadatele i osoba jemu blízká, kterou si určí. V případě žadatelových omezených schopností k právním úkonům se jednání účastní i jeho zákonný zástupce.

 

Pracovnice oddělení žádostí má na zřeteli i oblast možných střetů zájmů, jednání dle vnitřních pravidel přizpůsobí stanoveným pravidlům. Detailně popsáno ve Standardu 2.

 

Žadatel nebo osoba jemu blízká si před podepsáním smlouvy může prohlédnout prostředí, ve kterém je služba poskytována, v případě pobytové služby i konkrétní pokoj a lůžko, na které bude žadatel umístěn.

 

Žadatel je také před uzavřením smlouvy informován, že bude mít ve službě k dispozici svého styčného důstojníka - klíčového pracovníka a je informován, co je rolí klíčového pracovníka.

 

Vyřízení žádosti a podepsání smlouvy se pohybuje v rozsahu 1-2 týdnů.

 

Úhrady za služby jsou konkrétně popsány v sekcích jednotlivých služeb pod odkazy DOMOV PRO SENIORY a ODLEHČOVACÍ SLUŽBA pod hlavním menu. Stejně tak jsou popsány i DOPLŇKOVÉ SLUŽBY, které si dle své volby může uživatel služby vybrat a uhradit.

 

Nedílnou součástí využití služeb je i široká škála aktivizačních činností, kterých se mohou uživatelé služeb účastnit. Aktivity, které nabízíme, jsou popsány v sekci AKTIVIZACE.

 

 

Časový rozsah návštěv a pravidla stanovují návštěvní řády, které jsou vyvěšeny v jednotlivých patrech a na recepci.

 

V případě, že uživatel služby potřebuje další/návaznou službu, jedná o podpoře při jejím vyhledání se svým klíčovým pracovníkem, který ho může provést vyhledáním služby a procesem vedoucím k jejímu využití.

 

Uživatel si může na službu kdykoli stěžovat, a to i anonymně. Může tak učinit i směrem k nezávislému orgánu k tomu určenému. O tom je zpraven již při jednání o službě. Detailní popis možností podání stížností je popsán ve vnitřních řádech jednotlivých služeb. K nahlédnutí je v sekci Stížnosti ve vnitřním řádu pobytové služby.

 

2009, Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6; Tel.č. 224 317 329; E-mail: info@dsepurkynove.cz; IČ 7087 5316
webdesign a správa webu Jaroslav Štěpánek